Scientific council

 • Oleg V. Shekhovtsov

  PhD (Physics and Mathematics), Assistant Professor
  Oleg V. Shekhovtsov

  Phone: 707-54-19
  Address: Svobody sq., 4, Kharkov, 61022
  Office: 4-31
  E-mail:
 • Dmytro V. Rokhmistrov

  PhD (Physics and Mathematics), Assistant Professor
  Dmytro V. Rokhmistrov

  Phone: 707-53-64
  Address: Svobody sq., 4, Kharkov, 61022
  Office: 1-20

 • PhD (Physics and Mathematics), Associate Professor
  Alla G. Tonkopryad

  Phone: 707-53-47, 707-56-81
  Address: Svobody sq., 4, Kharkov, 61022
  Office: 1-22
  E-mail: